Oprichting

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) bestaat al sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. Elk jaar opnieuw staan alle WTCB-medewerkers klaar om de bouwprofessionelen te ondersteunen bij hun dagdagelijkse taken. De link naar de praktijk is hierin een belangrijke factor. Daarom zijn de Technische Comités essentieel voor de werking van het Centrum.

Als onderzoekscentrum kijken we ook steeds naar de toekomst en streven we ambitieuze doelstellingen na, opdat de sector zou blijven evolueren en innoveren en vooral kwalitatief en competitief sterk zou staan.

Leer uw onderzoekscentrum beter kennen.

Ontstaan

Het WTCB is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1959 opgericht werd bij toepassing van de Besluitwet De Groote. Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, had tot doel om het toegepaste onderzoek in de industrie te bevorderen en het concurrentievermogen te verhogen. Naast het WTCB zijn er nog een aantal andere Centra De Groote in België, waaronder het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

De drijvende kracht achter de oprichting van het Centrum was Pierre Holoffe, medestichter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), de huidige Confederatie Bouw.

Hoofdopdrachten

  • Onderzoekt: prenormatief en innovatief wetenschappelijk en technisch onderzoek verrichten voor zijn leden
  • Informeert: de resultaten van het onderzoek verspreiden naar zijn leden, alsook technische en organisatorische bijstand verlenen
  • Innoveert: bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, onder meer door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

Om deze drie hoofdopdrachten tot een goed einde te kunnen brengen, is er een multidisciplinair team nodig. Het personeelsbestand van het WTCB bestaat dan ook uit ingenieurs uit verschillende vakgebieden, geologen, biologen, technici, administratief bedienden, vertalers, tekenaars, IT-medewerkers, boekhouders …

Zou u willen meewerken aan het WTCB-verhaal? Bekijk dan snel onze vacaturepagina.

Onze leden

In toepassing van de wet De Groote zijn de statutaire leden van het WTCB de Belgische bouwondernemingen. Hieronder vallen zowel de algemene aannemers als de aannemers van schrijn- en glaswerken, sanitair en cv, dak- en vloerbedekkingen, pleister- en schilderwerken … Het merendeel van onze leden zijn kmo’s.

Sinds de oprichting van het WTCB kende het aantal leden-bouwondernemingen een gestage groei. Anno 2018 staat de teller al ruim boven de 90.000. Hét bewijs dat de bouwsector een boeiende en groeiende sector is.

Doelstellingen

Voor een onderzoekscentrum als het WTCB is het uiterst belangrijk om steeds vooruit te kijken. Een sterke toekomstvisie is immers essentieel om de groei van de sector te waarborgen. Het Centrum beperkt zich daarbij niet alleen tot de nabije toekomst, maar wil ook een visionaire pioniersrol vervullen in een maatschappij die alsmaar sneller verandert.

Op koers voor 2015

In 2013 werd de brochure ‘Op koers voor 2015’ voorgesteld op een evenement waarop alle leden van de Technische Comités en hun werkgroepen uitgenodigd waren.

In deze brochure kwamen verschillende belangrijke thema’s ter sprake, waarvoor er een aantal doelstellingen vooropgesteld werden.

Samenvatting Download

Horizon 2020

In november 2016 werd het tweede visierapport ‘Horizon 2020’ voorgesteld. Deze brochure had als oogmerk om de werkzaamheden die uitgevoerd werden over de periode 2013-2015 te evalueren, na te gaan welke doelstellingen daadwerkelijk bereikt werden en vooral af te toetsen welke nieuwe oriëntaties essentieel zijn voor de toekomst van de bouwsector.

Samenvatting Download

Technische Comités

Binnen het WTCB is elke bouwdiscipline vertegenwoordigd door een Technisch Comité. Dit geheel van Technische Comités bepaalt de actieprioriteiten en vormt als het ware het kloppende hart van het Centrum.

Elk Technisch Comité wordt voorgezeten door een bouwaannemer, die hierbij ondersteund wordt door collega’s uit zijn vakgebied en andere deskundigen. Op deze manier worden de acties van het WTCB gestuurd vanuit de praktijk en afgestemd op de concrete noden van de sector. De Technische Comités garanderen dus een efficiënte bottom-upbenadering.

De taken van de Technische Comités worden vastgelegd in hun jaarlijkse werkplannen en omvatten:

  • de bepaling en aansturing van het toegepaste onderzoek (informatieverzameling)
  • de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar de praktijk (informatieoverdracht).

Zo spelen de Technische Comités onder meer een essentiële rol bij het tot stand komen van de Technische Voorlichtingen, die beschouwd kunnen worden als referentiewerken waarin de regels van de kunst opgenomen zijn.
De werking van de verschillende Comités en hun werkgroepen wordt in goede banen geleid door één of meerdere ingenieurs-animatoren van het WTCB.

Bijdrage

Alle middelen van het WTCB worden – zowel rechtstreeks als onrechtstreeks – aangewend ter verbetering van de kwaliteit en de competitiviteit van de bouwsector, dé voornaamste doelstelling van het Centrum.

Meer dan de helft van de WTCB-inkomsten is afkomstig van de bijdragen van zijn leden-bouwondernemers. Het overige deel is afkomstig van subsidies door de regionale, federale en Europese overheden (onderzoeksprojecten), alsook van ontwikkelingscontracten met de overheid en private instellingen of ondernemingen.

Voor meer details en cijfermateriaal kan u terecht in het jaarverslag.